Privacy statement

Assurantiekantoor Rinus Vissers is een onafhankelijk assurantiekantoor, op het gebied van verzekeringen, zowel voor particulieren als bedrijven

Privacystatement

Wij eerbiedigen de persoonlijke levenssfeer!
Wij kunnen ons bedrijf niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het dan ook van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Dat is ook mede de reden dat het Verbond van Verzekeraars een gedragscode heeft opgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens. Die gedragscode is een uitwerking van de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Uiteraard wordt deze gedragscode ook door ons nageleefd bij al onze activiteiten.

Een korte toelichting op wat dit voor u betekent:

Reikwijdte
De regels van de wet en de gedragscode worden bij al onze activiteiten nageleefd.
Principes van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten. De verwerkte gegevens kunnen per verzekering en/of financiële dienst verschillen. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten (marketing e.d.) gericht op de vergroting van het klantenbestand. Uiteraard verwerken we dan alleen maar die gegevens die daarvoor nodig zijn. Met andere woorden, we zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking, of het nu gaat om het uitvoeren van een overeenkomst of om fraudebestrijding, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Verder geldt zoals gezegd dat elke verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragscode en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.
Verwerking van bijzondere persoonsgegevens
Er zijn persoonsgegevens die bij de verwerking extra zorgvuldigheid verdienen. Dit zijn medische en strafrechtelijke gegevens. Hiervoor gelden dan ook bijzondere regels. Een kort overzicht:

• Ten behoeve van verzekeringen van de persoon (levensverzekeringen etc.) is het voor ons soms noodzakelijk medische gegevens te verwerken. Deze verwerkingen vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van onze geneeskundig adviseur (arts). Medische gegevens worden alleen aan anderen binnen het bedrijf verstrekt als zij tot de functionele eenheid van de geneeskundig adviseur behoren en zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Op deze andere personen rust in een dergelijk geval dezelfde geheimhoudingsplicht als op de geneeskundig adviseur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim.

• Verder kunnen ten behoeve van de risicobeoordeling door ons vragen worden gesteld over een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan acht jaar geleden zijn voorgevallen hoeft u niet te melden.

Inzage en correctie
Wanneer u reeds een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden dan kunt u schriftelijk om aanpassing dan wel wijziging verzoeken. Dit verzoek moet aan de directie worden gedaan. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan.
Bent u van mening dat in strijd met de reeds eerder genoemde gedragscode wordt gehandeld, kunt u zich schriftelijk wenden tot het Klachtenbureau van Assurantiekantoor Rinus Vissers Cyclaamstraat 35 4921 JA Made of via info@rinusvissers.nl ( zie klachtenprocedure). Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing dan kunt u zich richten tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Telefoon: 070-333 8 999

Wilt u geheel vrijblijvend uw verzekeringen laten toetsen? Neem dan contact met mij op.